loader
09 Oct , 2019

驼峰命名法

author

Mr.PAN 本站原创

shape animated shape animated shape animated

使用第三方账号注册

使用手机号/邮箱注册

骆驼式命名法(Camel-Case)又称驼峰式命名法,是电脑程式编写时的一套命名规则(惯例)。正如它的名称CamelCase所表示的那样,是指混合使用大小写字母来构成变量和函数的名字。程序员们为了自己的代码能更容易的在同行之间交流,所以多采取统一的可读性比较好的命名方式。

基本概念

有些程序员喜欢全部小写,有些程序员喜欢用下划线,所以如果要写一个my name的变量,他们常用的写法会有myname、my_name、MyName或者myName。这样的命名规则不适合所有程序员阅读,而利用驼峰命名法来表示,可以增加程序可读性。例如,下面是分别用骆驼式命名法和下划线法命名的同一个函数:

printEmployeePaychecks();

print_employee_paychecks();

第一个函数名使用了骆驼式命名法——函数名中的每一个逻辑断点都有一个大写字母来标记;

第二个函数名使用了下划线法----函数名中的每一个逻辑断点都有一个下划线来标记。

骆驼式命名法在许多新的函数库和Microsoft Windows这样的环境中使用得相当多。另一方面,下划线法是c出现后开始流行起来的,在许多旧的程序和UNIX这样的环境中,它的使用非常普遍。

骆驼式命名法就是当变量名或函数名是由一个或多个单词连结在一起,而构成的唯一识别字时,第一个单词以小写字母开始;从第二个单词开始以后的每个单词的首字母都采用大写字母,例如:myFirstName、myLastName,这样的变量名看上去就像骆驼峰一样此起彼伏,故得名。

骆驼式命名法(Camel-Case)一词来自 Perl 语言中普遍使用的大小写混合格式,而 Larry Wall 等人所著的畅销书《Programming Perl》(O'Reilly 出版)的封面图片正是一匹骆驼。

骆驼式命名法的命名规则可视为一种惯例,并无绝对与强制,为的是增加识别和可读性。

小驼峰法

变量一般用小驼峰法标识。驼峰法的意思是:除第一个单词之外,其他单词首字母大写。譬如

int myStudentCount;

变量myStudentCount第一个单词是全部小写,后面的单词首字母大写。

常用于函数名。

大驼峰法

相比小驼峰法,大驼峰法(即帕斯卡命名法)把第一个单词的首字母也大写了。常用于类名,属性,命名空间等。譬如

public class DataBaseUser;

驼峰命令法(Camel)也称骆驼式命名法正如它的名称所表示的那样,是指混合使用大小写字母来构成变量和函数的名字。

Robin Binar Themeix

Onubia, turpis inceptos pharetra. Ipsum erat rutrum, luctus non rhoncus quam quisque posuere, eros pede leo facilisis at risus. Ea sit consectetuer suscipit pede hac purus, erat nec

猜你喜欢

WinSxS是什么,C盘WinSxS是什么文件夹?

11 Dec , 2018

2018-12-11 00:01

mac下安装composer,macos系统下全局安装composer

11 Dec , 2018

2018-12-11 00:11

区块链是什么,区块链到底是什么意思,看完这段话就懂了

11 Dec , 2018

2018-12-11 00:19

wireshark使用教程,网络抓包工具wireshark中文版使用教程

11 Dec , 2018

2018-12-11 00:48

VBS整人代码大集合,学会用VBS来编小程序对心仪的女神表白

11 Dec , 2018

2018-12-11 02:06

网友评论 ( 0 条评论 )

评论